Επιτομή καλών πρακτικών στην διάδοση των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας στην δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.